Friday, February 11, 2011

Latihan Komsas - Novel Papa dan Interlok
Berdasarkan novel Papa...(akhirnya kau tewas jua!)-karya Deana Yusof dan Novel Interlok - karya Abdullah Hussain, jawab soalan-soalan di bawah:

1. Huraikan tema dan persoalan yang terdapat dalam kedua-dua novel yang anda kaji.
2. Kemukakan TIGA latar masyarakat dan TIGA pengajaran yang terdapat dalam kedua-dua buah novel yang anda kaji serta buktinya.
3. Terdapat nilai kasih sayang, hormat menghormati dan tolong-menolong dalam Novel Papa dan Interlok, Nyatakan peristiwa sebagai bukti terdapatnya nilai-nilai tersebut.
4. Terdapat beberapa konflik yang berlaku dalam novel Interlok dan Papa. Nyatakan 3 konflik dalam setiap novel itu.

No comments:

Post a Comment