Monday, September 10, 2012

Frasa


FRASA . (Dipetik dari Blog Tatabahasa STPM)
Frasa ialah binaan yang terdiri daripada sekurang-kurangnya satu perkataan yang berpotensi untuk menjadi unit yang lebih besar ataupun sederetan perkataan. Contohnya:
Buku tebal itu / sudah hilang.
Inti frasa
Binaan Frasa
Terbahagi kepada 4 jenis:
·         Frasa Nama (FN)
·         Frasa Kerja (FK)
·         Frasa Adjektif (FA)
·         Frasa Sendi Nama (FS)
Frasa Nama
Boleh terletak pada bahagian subjek atau predikat. Kata nama adalah sebagai kata intinya dan boleh hadir dengan penerang atau tidak. Binaan FN boleh terdiri daripada:
·         Inti + Penerang
o    Inti + Penerang Nama
Contoh: askar Melayubudak perempuangelang kakibilik mesyuarat
·          
o    Inti + Penerang Bukan Nama
Contoh: seekor burungkasut baharurumah di kampung
·         Inti + Inti
Contoh: datuk nenekkampung halamanpinggan mangkukteruna dara


Frasa Kerja
Berfungsi sebagai predikat. Kata kerja sebagai kata intinya. Bersifat transitif (dengan objek) dan tak transitif (tanpa objek).
·         Objek yang menjadi penyambut langsung dipanggil objek tepat (objek yang pertama).
·         Objek yang menjadi penyambut tak langsung dipanggil objek sipi (objek yang kedua).

·         FK Tanpa Objek
·         FK tanpa objek dengan keterangan (boleh digugurkan)
Contoh: Datuk sedang mandi (di sungai itu)
Emak sudah pergi (ke pasar)
·         FK tanpa objek dengan keterangan yang (tidak boleh dgugurkan)
Contoh: Ali berada di dalam rumahnya
Sarimah menjadi penyanyi
·         FK Dengan Objek
·         FK dengan satu objek
Contoh: Saya menjawab surat itu
Penumpang itu menaiki feri
·         FK dengan dua objek
Contoh: Tuhan mengurniakan rahmat kepada makhluk-Nya
Kakak memasak makanan untuk kami


Frasa Adjektif
Kata adjektif sebagai kata intinya. Berfungsi sebagai:
·         FA sebagai predikat
Contoh: Suara penyanyi itu merdu
Warna bajunya kemerah-merahan
·         FA sebagai unsur keterangan (KK)
Contoh: Mereka pulang segera
Kereta bergerak terlalu laju
·         FA sebagai penerang KN dalam predikat
Contoh: Nasi lemak masakan popular
Usman Awanag Pensyair Agung
Mempunyai unsur penguat yang terbahagi kepada 3 jenis:
·         Penguat Hadapan : palingterlalu
Contoh: Suasana di stesen bas itu terlalu bising
·         Penguat Belakang : sekalibenarnian
Contoh: Buah durian yang dipamerkan itu besar sekali
·         Penguat Bebas : amatsungguh
Contoh: Tentera kita sungguh berani / Tentera kita berani
sungguh


Frasa Sendi Nama
Tidak ada kata inti. Terdiri daripada satu kata sendi nama dan diikuti FN. Antara binaan FS:
·         Sendi Nama + Frasa Nama
Contoh: ke sekolah rendah
daripada kayu jati
·         Sendi Nama + Kata Nama Arah + Frasa Nama
Contoh: ke luar jendela
dari dalam hatinya
·         Sendi Nama + Kata Nama Arah + Frasa Nama + Ayat Komplemen
Contoh: ke dalam medan pertempuran untuk mempertahankan negara
·         Sendi Nama + Kata Nama Arah + Frasa Nama + Frasa Keterangan
Contoh: di atas pangkuan ibu setiap malam
ke utara Semenanjung Malaysia pada tahun hadapan


Nota Tambahan
Frasa Nama  
Ingat, frasa boleh terdiri daripada satu perkataan atau atau beberapa perkataan.
Jika terdiri daripada beberapa perkataan maka inti frasa hendaklah kata nama.
Contoh:
Bas awam
Basikal adik
Basikal Raleigh
Contoh di atas, inti frasa ialah bas dan basikal.
Kata yang menyusul ialah penerang frasa.

Rumus Frasa Nama (FN)
Kata yang diterangkan, atau inti frasa, hadir dahulu dan kata yang menerangkan, atau penerang hadir kemudian. Dalam bahasa Melayu, peraturan ini dipanggil hukum D-M, yakni hukum Diterangkan - Menerangkan. Contohnya - pisang goreng
Sungguhpun begitu, umumnya susunan unsur frasa nama menurut hukum D-M terdapat beberapa kekecualian dalam beberapa keadaan frasa nama yang mempunyai penerangan mengenai nama jawatan atau gelaran dan bilangan bukan ordinal.
 Perhatikan contoh-contoh kekecualian berikut:
Frasa Nama
Nota
Penerang
Inti
Perdana
Menteri
Penerang nama jawatan
Tuan
Ahmad
Penerang gelaran/panggilan
Timbalan
Menteri Pelancongan
Penerang nama jawatan

Frasa Nama

Nota

Bilangan
Penjodoh bilangan
inti
Lapan
bilah
pedang
Penerang kata bilangan dan penjodoh bilangan
Semua
-
murid
Penerang kata bilangan
Enam
ekor
buaya
Kata bilangan dan penjodoh bilangan

Selain susunan unsur mengikut hukum D-M, penerang adjektif yang menerangkan inti frasa hendaklah hadir sesudah inti frasa dn diikuti oleh penerang lain dan diakhiri oleh penentu belakang.
Contoh:
Inti
Penerang Adjektif
Penerang Kata Nama/Frasa Nama
Penentu belakang
Kereta
berkilat
ayah
itu

Frasa Kerja (FK)
1. Frasa kerja boleh terdiri daripada satu atau beberapa perkataan dengan kata kerja sebagai intinya.
2. Dalam ayat, frasa kerja wujud dalam predikat.
3. Frasa kerja terbahagi kepada dua jenis, iaitu frasa kerja transitif dan frasa kerja tak transitif.
4. Binaan frasa kerja secara umumnya sama dengan kata kerja (lihat nota kata kerja)

Pembahagian jenis-jenis frasa kerja boleh diringkaskan seperti di bawah:
Frasa kerja
Frasa Kerja Transitif
Frasa Kerja Tak Transitif
( i) (kata bantu) + kata kerja + objek + (penerangan) + (keterangan)
Tanda kurung menunjukkan unsur yang boleh ada atau tiada.
(ii) (kata bantu) + kata kerja + objek tepat + objek sipi + (keterangan)
Tanda kurung menunjukkan unsur yang boleh ada atau tiada
Frasa kerja tak transitif tanpa pelengkap
Frasa kerja tak transitif berpelengap
(i) (kata bantu) + kata kerja + (keterangan)
Tanda kurungan menunjukkan unsur yang boleh ada atau tiada
(ii) (kata bantu) + kata kerja + (penerang) + (keterangan)
Tanda kurung menunjukkan unsur yang boleh ada atau tiada.
( kata bantu) + kata kerja + pelengkap + (penerang) + keterangan
tanda kurung menunjukkan unrus yang boleh ada atau tiada.

contoh 1 - Binaan frasa kerja tak transitif tanpa pelengkap
Subjek
Predikat
Nota
Frasa Nama
Frasa kerja
Kata bantu
Kata kerja
Keterangan
Lelaki itu
sedang
makan
di atas meja.
maksud ayat lengkap jika keterangan dibuang.
Cikgu
masih
menulis
di papan hitam.
bayi itu
sedang
merangkak
dengan laju.
Jamal
akan
datang
esok
Khatib
sedang
berkhutbah
di surau

contoh 2 - Binaan frasa kerja tak transitif berpelengkap
Subjek
Predikat
Nota
Frasa nama
Frasa kerja
Kata bantu
Kata kerja
pelengkap
Penerang
keterangan
Mereka
akan
pulang
ke rumah
secepat mungkin
dalam minggu ini
pelengkap frasa sendi nama
Ahmad
ingin
menjadi
penyanyi
yang terkenal
di negara ini
pelengkap kata nama
Saya

tinggal
di Klang


Pelengkap frasa sendi nama

Frasa Adjektif
Frasa Adjektif sebagai frasa endosentrik berintipati kata adjektif. Frasa adjektif boleh menjadi predikat.
Sebagai unsur keterangan, FA hadir setelah kata kerja atau FK, manakala sebagai unsur penerang FA hadir setelah kata nama atau FN.
Contoh:
Subjek
Predikat
Nota
Penguat hadapan
Kata Adjektif
Penguat Belakang
Ahli Gusti itu
sungguh
handal


Ali
sangat
pandai


Awak

hebat
betul


Frasa sendi nama
Frasa sendi nama wujud bersama frasa nama dan mungkin diikuti oleh kata arah sebelum frasa nama.
Frasa ini boleh didahului oleh kata bantu
Oleh kerana sifatnya eksosentrik,  ia hanya wujud bersama frasa nama.
Contoh:
Subjek
Predikat
Frasa sendi nama
Kata bantu
Kata sendi nama
Kata arah
Frasa nama
Alias

dari
arah selatan
Tanjung Malim
Rombongan sekolah
akan
ke

Menara Kuala Lumpur
Kedai Pak Abu

di
depan
masjid

No comments:

Post a Comment